Prokuröride eetikakoodeks

Prokuröride eetikakoodeks on vastuvõetud prokuröride üldkogu poolt 12. aprillil 2013.

IV peatükk

§ 8. Liikmelisus

(1) Prokurör võib tegutseda kodanike ühendustes ja heategevuslikes organisatsioonides,

vältides seejuures prokuratuuri maine kahjustamist.

(2) Kui prokuröri tegevus kodanike ühendustes või heategevuslikes organisatsioonides loob

eelduse prokuratuuri või prokuröri ameti maine kahjustamiseks, peab prokurör valima

liikmelisuse lõpetamise ja prokuröri ameti vahel.

§ 9. Tegevused

(1) Prokurör hoidub tegevusest, sh äritehingutest ja finantstoimingutest, ning

tegevusetusest, mis võib kahjustada prokuröri ameti või prokuratuuri mainet, takistada korrapärast teenistusülesannete täitmist või tuua kaasa teenistuskohustuste rikkumise. Kõrvaltegevustega tegelemine on lubatud üksnes ametisse nimetamise õigust omava isiku loal.

(2) Prokurör võib võtta tööajal tehtava õppe- või teadustöö eest tasu üksnes riigi peaprokuröri loal. Teiste tasuliste kõrvaltegevustega prokurör tööajal ei tegele.

(3) Kui prokurör kahtleb, missugust tegevus- või käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks ametieetika nõuete rikkumist, nõu saamiseks kõrgemalseisva prokuröri või prokuröride eetikanõukogu poole.

Viimati uuendatud: 26.06.2023