Eelarve ja riigihanked

Prokuratuuril on oma eelarve, mille kulud kaetakse riigieelarvest. Prokuratuuri eelarve kinnitab valdkonna eest vastutav minister. Prokuratuuri eelarve kulub kriminaalpoliitika kujundamisele ja elluviimisele, sealhulgas ennetustegevusele. Siin lehel saad tutvuda prokuratuuri eelarve ja riigihangetega.

Eelarve

Kogu info riigieelarve ja selle koostamise kohta leiate rahandusministeeriumi veebilehelt

Rahandusministeerium koostab riigi majandusaasta koondaruande. Alates 2015. aastast riigiasutused eraldi majandusaasta aruandeid ei koosta.

Prokuratuuri eelarve on osa justiitsministeeriumi valitsemisalale määratud eelarvest.

Justiitsministeeriumi valitsemisala 2024. a eelarve käskkiri on leitav justiitsministeeriumi avalikust dokumendiregistrist

Toetused 7725
sh liikmemaksud 4 725
sh sihtotstarbelised toetused 3 000
Tööjõukulud 18 522 613
Prokuröride tööjõukulud 9 024 972
Kindlaksmääratud tööjõukulud 4 930 158
KRAPS 4 567 483
Tegevuskulud, v.a tööjõukulud 2 903 565
Majandamiskulud 791 668
RKAS 2 111 897
Käibemaks 571 835
sh majandamiskulude käibemaks 107 218
sh RKAS käibemaks 464 617
Amortisatsioon 18 500
Programmi tegevus: Kriminaalpoliitika kujundamine ja elluviimine, sh ennetus 21 452 403
Käibemaks 571 835
Kulud kokku 22 024 238

Riigihanked

Riigihanke teenust osutab justiitsministeeriumile ja kõikidele justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele riigi tugiteenuste keskus Riigihangete korraldamist reguleerib justiitsministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning tugiteenuste keskuse igal aastal kinnitatav hankeplaan.