Prokuratuuri tegevuse üle tehtav järelvalve

Peaprokuröri ülevaated Riigikogule

Riigi peaprokuröri ülevaated jagunevad kaheks:

 • peaprokuröri iga-aastane prokuratuuri tegevuse ülevaade Põhiseaduskomisjonile
 • Riigikogu komisjonile tehtavad ülevaated

Prokuratuuri tegevuse ülevaateid tehakse regulaarselt igal aastal, Riigikogu komisjonile tehakse ülevaateid vastavalt kutsetele. 

Distsiplinaarkomisjon

Vastavalt prokuratuuriseadusele on prokuröride distsiplinaarsüüteod ametikohustuste süüline täitmata jätmine või mittekohane täitmine ja vääritu tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib prokuröri või prokuratuuri. Distsiplinaarmenetlus algatatakse, kui ilmnevad distsiplinaarsüüteo tunnused. Prokuröri distsiplinaarsüütegu arutab prokuröride distsiplinaarkomisjon.

Distsiplinaarsüüdistuse esitaja saadab süüdistuse viivitamatult süüdistatavale prokurörile ning distsiplinaarkomisjoni esimehele, kes omakorda teavitab sellest riigi peaprokuröri. Süüdistuse esitamisest teatab riigi peaprokurör justiitsministrile, kui süüdistus esitati justiitsministri poolt ametisse nimetamise õigust omava prokuröri suhtes. Justiitsminister võib enda algatatud distsiplinaarmenetluses juhtiva riigiprokuröri või juhtivprokuröri suhtes teha eelmenetluse läbiviimise ülesandeks riigi peaprokurörile. Distsiplinaarsüüteo eelmenetluse läbiviija võib distsiplinaarmenetluse ajaks kõrvaldada prokuröri ametist ning distsiplinaarsüüteo eest võib prokurörile määrata distsiplinaarkaristuse, mis võib olla kas noomitus, ametipalga vähendamine kuni 30 protsenti kuni üheks aastaks või prokuröri teenistusest vabastamine.

Distsiplinaarkomisjon valitakse kolmeks aastaks ning komisjoni töökorra kehtestab justiitsminister oma määrusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/101042015007

Prokuröride distsiplinaarkomisjoni liikmed

 • Komisjoni esimees vanemprokurör Günter Koovit
 • riigiprokurör Rauno Kiris
 • riigiprokurör Maria Entsik
 • vanemprokurör Sirle Melk
 • kohtunik Katre Poljakova

Eetikanõukogu

Prokuröride eetikanõukogu annab seisukoha prokuröride tegevus- või käitumisviisi lubavuse kohta vastavalt eetikakoodeksis sätestatule ning annab üldisi selgitusi prokuröride eetikakoodeksi tõlgendamiseks. 

Nõukogusse kuuluvad viis kogenud prokuröri, kes on prokurörina töötanud vähemalt kümme aastat. Nõukogu valib enda seast esimehe ja aseesimehe. 

Eetikanõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees või tema puudumisel aseesimees. Koosolekul arutatakse asju vähemalt kolmeliikmelises koosseisus ja otsuseid võetakse vastu pooltehääle enamusega. 

Tutvu lähemalt eetikakoodeksiga

Prokuröride eetikanõukogu liikmed

 • nõukogu esimees Kretel Tamm
 • Indrek Kalda
 • Sirle Melk
 • Sirje Merilo
 • Andres Ülviste

Järelevalveosakond

Järelevalveosakonna vastutusvaldkonnad:

 • prokuröride määruste või menetlustoimingute peale esitatud kaebuste lahendamine,
 • prokuratuuri põhitegevuse analüüsimine ja kontrollimine,
 • prokuröride nõustamine,
 • prokuratuuri põhitegevust käsitlevate õigusaktide väljatöötamisel osalemine,
 • süüdistusfunktsiooni täitmine prokuröride poolt toime pandud kuritegudes.