Isikuandmete töötlemise poliitika

Siin leheküljel leiate ülevaate milliste isikuandmetega on meil või kolmandatel isikutel võimalik kokku puutuda ning mis eesmärkidel kogutud andmeid kasutatakse, kui kaua neid säilitatakse ja millised on Teie õigused andmete töötlemise asjus.

Vastutav töötleja

Veebilehe vastutav töötleja on Prokuratuur.

Wismari 7, 15188 Tallinn
(+372) 613 9402
[email protected]
http://www.prokuratuur.ee/

Volitatud töötleja

Veebilehe infotehnoloogiat haldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

Lubja 4, 19081, Tallinn
(+372) 683 7551
[email protected]
www.rik.ee

Milliseid andmeid kogutakse? 

Prokuratuuri tegevus ja dokumentatsioon on avalik seadustega sätestatud ulatuses.  Üldhuvitavad materjalid on avaldatud Prokuratuuri veebilehel,  ülejäänutega on vajaduse korral võimalik tutvuda teabenõude esitamisega.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Püüame tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Teie eraeluline teave võib meie asutusse sattuda näiteks siis, kui meile kirjutate või olete kriminaalmenetluse osapooleks – palun tutvuge võimalustega,  kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saada võivad.

Peate arvestama, et riigiasutuse tegevus on avalik ning mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja pöördumise fakt (teatud juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja pöördumise fakt avalikustada meie dokumendiregistris. Dokumendiregistrisse kantakse avaliku teabe seaduse kohaselt saabunud ja väljastatud dokumentide kohta vähemalt: andmed saatja või vastuvõtja kohta, kuupäev, väljastamise või vastuvõtmise viis, dokumendi liik ning juurdepääsupiirangud.

Prokuratuuri dokumendiregistri avalikus vaates on eraisikute nimed märgitud initsiaalidega või märkega „Eraisik“. Isikukoode me ei avalda ja samuti mitte täpseid aadressiandmeid (märgime kas linna või maakonna nimetuse või konkreetset aadressi näitamata „e-posti aadressilt/aadressile“) Pealkirjaks näitame reeglina „Kaebus“, „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“,  „Teabenõue“ vms. Täpsem pealkiri on näha üksnes prokuratuurisiseselt. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

Teie isikuandmeid kasutame pöördumise lahendamiseks ja Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile pöördumise, millele vastamine on prokuratuurivälise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame ka Teile.

Juurdepääsupiirangust sõltumata väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Kriminaalmenetluse läbiviimist reguleerib kriminaalmenetluse seadustik.  Valdav osa menetlusdokumentidest salvestatakse e-toimiku süsteemi ja avalikus dokumendiregistris neid ei kajastata.

Kriminaalmenetluse käigus prokuratuurile teatavaks saanud andmed avaldame teistele menetlusosalistele, sh andmevahetuseks teiste asutustega ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja menetlemiseks ja lahendamiseks vajalik.

Prokuratuuri dokumendiregistris märgime kriminaalmenetluses eraisikutega peetava kirjavahetuses dokumendi saaja/saatja üksnes initsiaalidega, mitte nimega. Sellisel dokumentatsioonil on sarjapiirang – teabenõude esitamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Kriminaalmenetluse dokumentide juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Reeglina tuleneb kriminaalmenetluse kestel dokumentidele juurdepääsupiirang AvTS § 35 lg 1 punktist 1, mille kohaselt on kogu menetluse käigus kogutud teave AK.

Kui kriminaalmenetlus lõpetatakse KrMS § 202 või § 203 alusel, avaldatakse määrus pdf-formaadis prokuratuuri dokumendiregistris. Enne avalikustamist: asendatakse kahtlustatava ja teiste isikute, sh juriidiliste isikute, nimi ja isikuandmed initsiaalide või tähemärkiga ja isikute elukohti ei avalikustata.

Kandideerimisega seotud dokumente dokumendiregistris ei registreerita. Juurdepääs kandideerija dokumentidele võimaldatakse ainult isikutele, kes on seotud konkursi otsustusprotsessiga. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Kandideerijal on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ja õigus nende andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid.  Teiste kandideerijate andmeid ei avaldata.

Kandideerijate andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Prokuratuuri veebilehe külastajate kohta informatsiooni ei koguta ja nende andmeid ei avaldata.

Minu andmed ja õigused 

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Vastame teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (kui seadusega ei ole ette nähtud riigilõivu teabe väljastamise eest).

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Loetletud õigusi tohib piirata ja Teie taotluse võib rahuldamata jätta, kui taotluse rahuldamine võib 

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi, 
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist, 
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses, 
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist. 

Viimati uuendatud: 15.12.2023