Menetlusest

Kriminaalmenetluse seadustik sätestab menetlusosaliste õigused ja kohustused ning reguleerib menetluse algatamist ja läbiviimist Eesti Vabariigi nimel.

‎‎

Kuritegude menetlemine

Kriminaalmenetluse läbiviimise sätestab kriminaalmenetluse seadustik.

Kriminaalmenetlust alustatakse ja toimetatakse Eesti Vabariigi nimel. Kuriteo asjaolude ilmnemisel on uurimisasutus ja prokuratuur kohustatud toimetama kriminaalmenetlust. Kuriteo asjaolusid selgitab kriminaalmenetluses uurimisasutus ning prokuratuur juhib kohtueelset menetlust. Kohtueelse menetluse lõpule viimisel lõpetab prokuratuur menetluse või saadab süüdistusakti kohtusse.

Kohtumenetluses esindab prokuratuur riiklikku süüdistust. Tutvu prokuratuuri tegevusega

Kriminaalmenetluse keel on eesti keel. Menetlusosalisele, kes ei valda eesti keelt, tagatakse tõlgi abi.

Menetlusosaliste kulude hüvitamine

Kui Te olete kannatanu, tunnistaja või muu seaduses ettenähtud menetlusosaline, hüvitatakse Teie kulud vastavalt kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise korrale.

Kriminaalmenetluse andmete avaldamise piirangud

Kohtueelse menetluse andmeid võib avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Kui kohtueelse menetluse andmete avaldamise keeldu rikutakse, võib eeluurimiskohtunik prokuratuuri taotlusel trahvida menetlusosalist, kriminaalmenetluses osalevat muud isikut või menetlusvälist isikut kohtumääruse alusel. Kahtlustatavat ja süüdistatavat ei trahvita.