Prokuröriks kandideerijale

Abiprokuröriks kandideerijale

Vastavalt Prokuratuuriseadusele võib abiprokuröri ametikohale kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

 1. omab kõrgharidust õigusteaduses,
 2. valdab eesti keelt kõrgtasemel,
 3. on kõrgete kõlbeliste omadustega ning prokuröritööks vajalike võimete ja isikuomadustega.

Konkursi läbimiseks tuleb sooritada eksam, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksami kirjalikus osas kontrollitakse kandidaadi oskusi kahe situatsiooniülesande (kaasuse) lahendamisel. Ülesanded tuleb lahendada kehtivast seadusandlusest lähtuvalt ning nende lahendamiseks on aega 5 tundi. Ülesannete lahendamisel võib kasutada õigusakte.

Eksami suulises osas kontrollitakse kandidaadi teadmisi ning vastavust justiitsministri 28.05.2013 määruse nr 19 „Prokuröride konkursi korraldamise ning konkursil osalejatele ja ametisse nimetatavatele prokuröridele esitatavad nõuded“ § 4 nimetatud valdkondades ja nõuetes.

Abiprokuröriks kandideerijatele korraldame aktiivse konkurssi jooksul ka infotunni, kus saab aimu konkursi korraldusest, millele selleks valmistumisel keskenduda ja kuidas tulevase abiprokuröri karjäär prokuratuuris areneda võib. Osaleda saab nii veebis kui ka kohapeal ning infotunni kuulutame välja meie tööpakkumiste lehel ja prokuratuuri sotsiaalmeedias.

Ringkonnaprokuröriks kandideerijale

Vastavalt Prokuratuuriseadusele võib ringkonnaprokuröri ametikohale kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

 1. omab magistrikraadi õigusteaduses,
 2. valdab eesti keelt kõrgtasemel,
 3. on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega,
 4. on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

Konkursi läbimiseks tuleb sooritada eksam, mis koosneb suulisest osast. Eksami suulises osas kontrollitakse kandidaadi teadmisi ning vastavust justiitsministri 28.05.2013 määruse nr 19 „Prokuröride konkursi korraldamise ning konkursil osalejatele ja ametisse nimetatavatele prokuröridele esitatavad nõuded“ § 6 nimetatud valdkondades ja nõuetes. Lisakse hinnatakse vahetu juhi poolt antud põhistatud arvamust.

Prokuröri ametikohale kandideerimine

Konkursil kandideerimiseks tuleb prokuröride konkursikomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise,
 • elulookirjeldus (CV),
 • tunnistuse või diplomi koopia magistrikraadi kohta (koos akadeemilise õiendiga),
 • prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus (ringkonnaprokuröriks kandideerimise puhul),
 • muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

Lisainfo

Birgit Roht

Personalitalituse nõunik