Kuriteos kahtlustatav

Kahtlustatav on inimene, kes on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud, või keda on piisav alus kahtlustada kuriteo toimepanemises ja kes on allutatud menetlustoimingule.

Juriidilisest isikust kahtlustatav või süüdistatav osaleb kriminaalmenetluses oma juhatuse või seda asendava organi liikme kaudu, kellel on kõik kahtlustatava või süüdistatava õigused ja kohustused, sealhulgas õigus anda juriidilise isiku nimel ütlusi.

Õigused

 • teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest,
 • teada, et tema ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu,
 • kaitsja abile,
 • kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta,
 • kaitsja juuresolekul olla üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja äratundmiseks esitamisel,
 • osaleda vahistamistaotluse arutamisel kohtus,
 • esitada tõendeid,
 • esitada taotlusi ja kaebusi,
 • tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse,
 • anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta kokkuleppemenetluse kokkulepe.

Kohustused

 • ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel,
 • osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.