Dokumentide vastuvõtt

Prokuratuurile esitatakse dokumente üldjuhul vabas vormis, lähtudes märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest ning avaliku teabe seaduse nõuetest. Kuriteoavalduse koostamisel võib kasutada lehel olevaid vorme.

Asjaajamiskeel on vastavalt keeleseaduse § 3 lg 1 eesti keel. Kui avaldus, taotlus või muu dokument on võõrkeelne, on prokuratuuril õigus nõuda dokumendi esitajalt dokumendi tõlget eesti keelde, välja arvatud keeleseaduse § 10 sätestatud juhul.

Võimaluse korral palume esitada ühe asja kohta käivad dokumendid vaid ühel viisil, st kas elektrooniliselt või paberil. Kui see ei ole võimalik, tuleb elektroonilised ja paberdokumendid esitada võimalikult ühel ajal ja tähistada nii, et neid on võimalik omavahel kokku viia. Vastasel korral võib prokuratuur leida, et osa ettenähtud andmeid on puudu ning  asja sisuline läbivaatamine lükatakse edasi.

Kui taotletakse teavet, milles sisalduvad teabenõudja või kolmandate isikute delikaatsed või eraelulised isikuandmed, tuvastab Prokuratuuri ametnik kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel või digitaalallkirja kehtivuskinnitust kontrollides teabenõudja isiku, nagu avaliku teabe seaduse § 14 lg 2 ette näeb.  Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto ja allkiri.