Kohtumised lobistidega

Lobistidega kohtumise hea tava

Lobitöö ja huvirühmadega suhtlemine on osa demokraatlikust otsustamisprotsessist. Selleks et lobitöö ja huvirühmadega suhtlemine oleks läbipaistev ja kõigile arusaadav, tuleb ametiisikutel lähtuda lobistidega suhtlemise hea tava põhimõtetest

  • Täpsustada lobitöö ja lobisti põhimõtteid
  • Kehtestada ametiisikutele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis enda asutuse veebilehel lobistidega kohtumised. 
  • Kohustus hoiduda vähemalt aasta peale ametist lahkumist lobitööst või minemast tööle lobisti või tema esindatava huvirühma heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles otsuseid tegi

Lobistidega suhtlemise hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele.

Mõisted

Lobitöö - lobisti otsene või kaudne struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega. Lobitöö ei ole kodanike suhtlus ametiisikutega isiklike küsimuste lahendamiseks, kui kohtumine ei puuduta kodaniku ärihuve. 

Poliitikaotsused - poliitikaotsuste hulka loetakse käesolevas tavas näiteks õigusaktid ja nende eelnõud, strateegilised dokumendid (suunad, strateegiad, kontseptsioonid, programmid, tegevuskavad jms) ning muud valdkonna poliitikaotsused.

Lobist - füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb lobitöö raames huvide eest seismisega, olgu tegemist era-, avalike või mõne ühiskonnagrupi huvidega, tasu eest või tasuta. Lobistiks võivad olla advokaadid, konsultandid, avalikkussuhete spetsialistid, kaubandus- ja tööstuskojad, eriala- ja ettevõtete liidud, ametiühingud, vaba- ja huvikaitseühendused, teised avalikku elu mõjutavaid huvisid esindavad organisatsioonid, ühendused ja isikud.

Seotud isik - füüsiline või juriidiline isik, kelle loetelu on toodud korruptsioonivastase seaduse §-s 7 ning laieneb ka neile, kes muul moel ametiisikut mõjutavad või kellest vastastikku sõltuvuses ollakse.

Prokuratuuri kohtumised lobistidega

10.04.2023 Riigi peaprokurör Andres Parmas kohtus Kaupmeeste liiduga.
17.11.2022 Riigi peaprokurör Andres Parmas kohtus Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega.
08.11.2022 Riigi peaprokurör Andres Parmas kohtus Finance Estonia esindajatega.
10.10.2022 Riigi peaprokurör Andres Parmas kohtus Eesti Väike- ja Keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni (EVEA) esindajatega.
25.05.2022 Riigi peaprokurör Andres Parmas kohtus KPMG esindajatega.
23.08.2021 Riigi peaprokurör Andres Parmas kohtus Kaupmeeste liidu ja Turvaettevõtete liidu esindajatega.