Prokuröride eetikakoodeks

Prokuröride eetikakoodeks on vastuvõetud prokuröride üldkogu poolt 12. aprillil 2013.

I peatükk

§ 1. Eetikakoodeksi reguleerimisala

(1) Eetikakoodeks sätestab nõuded prokuröride ametieetikale ning käitumisele.

(2) Käesolevad reeglid ei välista seadusega prokuröridele pandud kohustuste täitmist ning ei

piira prokuröridele antud õigusi ja vabadusi.

(3) Prokurör järgib eetikakoodeksit alates prokuröriks saamise hetkest kuni

prokuröriametist lahkumiseni.

(4) Eetikakoodeks kehtib kõikide Eesti Vabariigi prokuröride suhtes, sõltumata asukohast.

(5) Eetikakoodeksis sätestatud nõudeid tõlgendatakse seaduse ja prokuratuuris kujunenud praktika alusel, samuti prokuröride eetikanõukogu selgituste ja prokuröride distsiplinaarkomisjoni lahendite alusel, mis on avalikustatud prokuratuuri siseveebis.

§ 2. Prokuröri käitumise üldreeglid

(1) Prokurör lähtub oma käitumises alati järgmistest reeglitest:

1) austab Eesti Vabariigi põhiseadust ja inimõigusi;

2) hoiab prokuratuuri ja prokuröri ameti mainet;

3) säilitab ametiväärikuse ja hea käitumise tavad nii tööalastes suhetes kui väljaspool

tööaega sotsiaal- ja kultuurielus osaledes;

4) täidab töökohustusi erapooletult, sõltumatult ning parimal võimalikul viisil,

laskmata end mõjutada poliitikal ja meedial;

5) täidab töökohustusi, püüdmata selle tulemusena saavutada kellegi soosingut;

6) säilitab ametialase konfidentsiaalsuse;

7) hoidub ametivõimu ja –nime omakasulisest ja vääritust kasutamisest;

8) ei esita teadvalt ebaõiget või eksitavat teavet;

9) riietub korrektselt.

(2) Ametialase konfidentsiaalsuse nõue kehtib ka pärast prokuröri ametist lahkumist.

(3) Prokurör hoolitseb oma professionaalse taseme eest, jagab oma erialaseid teadmisi ja

kogemusi kolleegidega ning vajadusel osaleb erialastel üritustel lektorina.

Viimati uuendatud: 26.06.2023