Asutuse tegevus

Prokuratuur on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Prokuratuur juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, esindab kohtus riiklikku süüdistust, osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimises ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid.‎

Prokuratuuri tööd reguleerivad õigusaktid

  • Prokuratuuriseadus reguleerib prokuratuuri ülesehitust, pädevust, töökorraldust ja juhtimist. Prokuratuuriseadus sätestab prokuröride staatused, ametikohustused, volitused ja vastutuse ning nende ametisse nimetamise ja ametist vabastamise korda.
  • Prokuratuuri põhimäärus sätestab prokuratuuri sisekorra ja töökorralduse põhimõtted ning reguleerib prokuratuuri juhtimist ja organisatsiooni struktuuri. Põhimäärus annab ülevaate prokuratuuri ülesehitusest, prokuröride ametikohtadest, nende pädevusest ning ametnike ja töötajate kohustustest ja vastutusest. Lisaks sätestab ka prokuratuuri juhtimise korra, sealhulgas peaprokuröri volitused ja kohustused ning tema alluvuses olevate ametikohtade nimetamise ja ametist vabastamise kord.
  • Kriminaalmenetluse seadustik sätestab prokuratuuri ülesanded ja pädevuse kriminaalmenetluses. Kriminaalmenetluse seadustik reguleerib prokuratuuri tegevust alates kriminaalmenetluse algatamisest kuni kohtulahendi täitmiseni.

Lisaks ülalmainitutele lähtub prokuratuur ka muudest seadustest, näiteks isikuandmete kaitse seaduskriminaalhooldusseadus ja karistusseadustik

Prokuratuur peab oma töös arvestama ka Euroopa Liidu õigusaktidega, eriti seoses Euroopa koostööga kriminaalasjades ja õigusalase koostööga Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.