Kuriteos kannatanu

Igaüks meist võib langeda kuriteo ohvriks. Kui oled kuriteost teada andnud, on Sul võimalik saada tuge. Kannatanuna on Sul õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele. Kogetu leevendamiseks pakutakse Sulle mitmesugust abi.
 • Sul on õigus olla kursis menetluse käiguga, küsida ja saada selgitusi, kui Sulle jääb midagi arusaamatuks. Kõik küsimused on oodatud mistahes ajahetkel. Paremaks orienteerumiseks kriminaalmenetluses vaata menetlusskeemi
 • Kui oled langenud seksuaal- või soolise vägivalla või lähisuhtes toime pandud kuriteo ohvriks, võid paluda, et Sind kuulaks üle Sinuga samast soost inimene.
 • Sul on õigus keelduda ütluste andmisest osas, milles need võivad süüstada Sind ennast või sinu lähedasi. Samuti ei pea Sa andma ütlusi, kui Sul on ameti- või kutsetegevuse tõttu kohustus hoida saladust.
 • Võid tutvuda menetlustoimingu, näiteks ülekuulamise protokolliga ja teha menetlustoimingu kohta märkusi. Selleks anna oma soovist uurijale teada.
 • Sul on õigus tutvuda pärast kohtueelse menetluse lõppu kriminaaltoimikuga. Küsi seda prokurörilt.
 • Kui Sa ei valda piisavalt eesti keelt, võid saada suulise tõlgi abi või taotlusel ka tasuta kirjaliku tõlke olulisest teabest (nt kohtuotsusest või kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest). Küsi seda uurijalt, prokurörilt või kohtunikult.
 • Sul on õigus taotleda, et Sind teavitataks kahtlustatava vahistamisest või vahi alt vabastamisest. Samuti, et Sind teavitataks süüdimõistetu ennetähtaegsest vabastamisest või kinnipidamisasutusest põgenemisest. Saad oma soovist ülekuulamisel teada anda.
 • Võid osaleda kohtuistungil kriminaalasja arutamisel.
 • Sul on õigus esitada kohtueelses menetluses ja kohtus tõendeid kuriteo või sellega tekitatud kahju kohta. Kui oled esitanud kahjunõude, pead uurijale või prokuratuurile esitama tõendid, mis nõuet kinnitavad (nt remondiarved või kviitungid ravikulude kohta). Samuti võid esitada kaebusi ja taotlusi uurijale ja prokurörile.
 • Sul on õigus saada teada kohtuotsusest. Kui Sa esitasid Sinuga seotud menetluses kahjunõude, mille kohus süüdistatavalt välja mõistis ja kohtuotsus on jõustunud, on Sul võimalik kahjunõude täitmiseks pöörduda kohtutäituri poole. Kohtutäiturite kontaktid leiad kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kodulehelt
 • Sul on võimalus anda anonüümselt tagasisidet selle kohta, kuidas riik Sinu abistamisega toime tuli ja mida võiksime teha paremini: kuriteos kannatanute tagasiside vorm
 • Võid võtta menetlustoimingule kaasa toetava inimese.
 • Ohvriabi kaudu on võimalik saada teavet võimalikest teenustest ja kaitsemeetmetest, psühhosotsiaalset tuge ja nõustamist ning abi suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Olenevalt juhtumist ka kuriteoga tekkinud kahju hüvitamist, traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi või suunamist erinevatele teenustele. Ohvriabi poole saad Sa ise või Sinu lähedased pöörduda igal ajahetkel sõltumata sellest, kas kriminaalmenetlust alustatakse või mitte. Võid paluda endale tutvustada ohvriabitöötajat, kes enamasti töötab politseijaoskonnaga samas majas. Loe lähemalt või kasuta veebivestluse võimalust Avatud on ohvriabi kriisitelefon +372 116 006 (EST, RUS, ENG 24/7, UA kell 16-20 116 006), emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon +372 116 123 (kell 10-24) ja vaimse tervise veebinõustamine
 • Võid taotleda lähenemiskeeldu, et Sulle ohtlik inimene ei viibiks Su läheduses, elu- või töökohas ega suhtleks Sinuga telefoni ega interneti kaudu. Selles aitab Sind prokurör, infot saad ka uurijalt. Lähenemiskeelu kohta saad rohkem lugeda abiksohvrile kodulehelt
 • Sul on õigus esindajale ja võimalik taotleda riigi õigusabi korras esindaja määramist kriminaalmenetluses, kui Sul endal esindaja palkamiseks võimalusi ei ole. Selleks esita taotlus maakohtule. Taotluse blankett on kättesaadav riigi õigusabi kodulehelt Riigi õigusabi saamiseks küsi abi uurijalt või prokurörilt. Tasuta õigusnõustamist pakub HUGO.legal. Infot õigusabi kohta saad telefonil +372 688 0400 (E-R 9-16.00) või juristaitab.ee
 • Sul on õigus Sulle kuriteoga tekitatud kahju hüvitamisele. Selleks võid politsei või prokuratuuri kaudu esitada tsiviilhagi, mille kohus vaatab läbi koos kriminaalasjaga. Kriminaalmenetluses esitatud tsiviilhagi on riigilõivuvaba. Hagi võid esitada esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui kümme päeva pärast seda, kui tutvusid prokuratuuris kriminaaltoimikuga. Võimaluse korral võta juba ülekuulamisele kaasa kahju tõendamiseks vajalikud dokumendid (tšekid, kviitungid). Täpsemat infot annab uurija, kes aitab ka täita vastava vormi, mida on võimalik hiljem täpsustada või muuta.
 • Kui oled Eestis langenud vägivallakuriteo ohvriks ja saanud raske tervisekahjustuse, mille tõttu on Sul tekkinud otsene varaline kahju (sissetulek on vähenenud või on lisakulud tervise taastamisele, siis maksab riik Sulle hüvitist. Sotsiaalkindlustusamet ei hüvita moraalset kahju. Kuriteoohvri hüvitise kohta saad täpsemalt lugeda sotsiaalkindlustusameti kodulehelt  Hüvitist makstakse ka vägivallakuriteo tõttu surma saanud ohvri ülalpeetavatele.
 • Sul on õigus vaidlustada kriminaalmenetluse alustamata jätmine või lõpetamine. Selleks saada kümne päeva jooksul alates sellest, kui said määruse või teatise, prokuratuuri allkirjastatud paber- või e-kiri ([email protected]), milles selgita vabas vormis, miks peaks kriminaalmenetlust alustama või jätkama. Kontaktandmed leiad prokuratuuri veebilehelt
 • Võid anda nõusoleku kohaldada kokkuleppemenetlust. Kokkuleppemenetluse puhul süüdistatav ja prokuratuur lepivad karistuses kokku ning kui kohus kokkuleppe kinnitab ja süüdistatava süüdi mõistab, tuleb süüdistataval hüvitada ka Sinu esitatud kahjunõue. Sul on õigus avaldada arvamust karistuse kohta. Lisainfot saad prokurörilt.
 • Kui tegu on kuriteoga, mille eest seadus näeb ette maksimaalse karistusena kuni 5 aastat vangistust ja mille asjaolud on selged, võib asja lahendada vahendusega, kui asjas puudub ka avalik menetlushuvi. Vahendusega peavad mõlemad pooled nõus olema. Vahenduskokkuleppega võtab kuriteo toimepanija kohustuse tasuda menetluskulud, heastada tekkinud kahju ning täita muid kokkuleppes toodud tingimusi. Vahendust viib läbi ohvriabitöötaja.
 • Kuriteoga kaasnenud kahju aitab lisaks vähendada taastav õigus. See põhineb lahendusprotsessidel, kuhu on võimalik kaasata mõjutatud osalised. Taastava õiguse meetodid nagu konfliktivahendus või taastav nõupidamine aitavad kannatanul saada vastuseid juhtunu kohta, toimepanijal võtta vastutust kannatanu ees, suurendada osapoolte turvatunnet ja vähendada uute konfliktide tõenäosust. Taastava õiguse kasutamise eelduseks on, et kõik osapooled osalevad vabatahtlikult ja kuriteo toime pannud inimene tunnistab oma tegu. Lisainfot küsi prokurörilt või loe täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt