Prokuröride eetikakoodeks

Prokuröride eetikakoodeks on vastuvõetud prokuröride üldkogu poolt 12. aprillil 2013.

III peatükk

§ 7. Suhtlemine

(1) Prokurör on väärikas, kannatlik ja viisakas kõikide kolleegide, prokuratuuri töötajate

ning teiste isikutega, kellega ta suhtleb.

(2) Ametialastest küsimustest tekkinud lahkhelisid prokuröride vahel püütakse lahendada

eelkõige kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendab lahkheli prokuratuuri juhtkond.

Prokurör ei vii siseküsimusi avalikkuse ette.

(3) Prokurör ei lahenda kolleegide vahelisi vaidlusi meedias ja avalikkuse ees.

(4) Prokurör ei kasuta ajakirjandust enda või oma lähedaste reklaamimiseks.

(5) Prokurör väldib ebasündsat käitumist, mis rikub avalikku korda.

Viimati uuendatud: 26.06.2023