Põhiväärtused ja eesmärgid

Oma töös tugineb Prokuratuur põhiväärtustele ja peab silmas strateegilisi eesmärke.

Visioon

Oleme usaldusväärne ning ühiskonna vajadustest lähtuv õiguskaitseasutus, mis seisab kannatanute heaolu, kuriteo toimepannute mõjusa kohtlemise ning kõigi menetlusosaliste põhiõiguste tagamise eest.

Pakume eneseteostusvõimalusi oma valdkonna parimatele.

Missioon

Kohtueelse uurimise juhi ning riikliku süüdistuse esindajana oleme õiguse õiglased kohaldajad.

Põhiväärtused

Inimesekesksus

 • Väärtustame oma meeskonda, tulemusi saavutame koos.

 • Kohtleme kõiki inimesi eelarvamusvabalt ja austusega. Teabe avalikustamisel arvestame kõigi menetlusosaliste õigustega. 

 • Oleme paindlikud ning kohandame oma tegevust vastavalt inimese vajadustele. 

Julgus

 • Oleme otsustes sõltumatud, lähtume seadusest, mõistlikkusest ja õiglustundest.

 • Vastutame oma tegude eest ning oleme valmis valikuid selgitama.

 • Räägime aktiivselt kaasa meid ja meie valdkonda puudutavates teemades.

Professionaalsus

 • Oleme kriminaalõiguse parimad tundjad. Arendame end aktiivselt, teeme koostööd ning õpime teistelt.

 • Probleemide korral leiame uusi lahendusi. Oma vaatenurkade kõrval kaalume ka teisi.

Strateegilised eesmärgid

Kuritegevusest tekkiva kahju ja kannatuste vähendamine

 • Töötame välja ja rakendame kannatanute kohtlemise ühtse praktika kokkuleppe.
 • Loome süsteemi kannatanutelt tagasiside kogumiseks ning võtame ettepanekuid arvesse tööprotsesside kujundamisel ning praktika muutmisel.
 • Läbi prokuröride ja prokuratuuri ametnike koolitamise, infosüsteemide arendamise ning kirjalike suhtlemisvormide parandamise tagame informatsiooni kättesaadavuse ja selguse, suurendades kannatanute teadlikkust oma õigustest.
 • Toetame kuriteoga tekitatud kahjude vabatahtlikku hüvitamist ja heastamist võimalikult varajases menetlusetapis ning tsiviilhagide kaudu nõuete esitamist ja eelistamist riiginõuete ees.
 • Oleme aktiivsed osalejad kannatanuid puudutavates koostöövõrgustikes, pakume ise välja lahendusi ning panustame ühiskonna teadlikkuse kasvu ja ennetusse.

Tulemus

 • Kannatanutele hüvitatud või heastatud kahju kasvab.
 • Rahulolu informeerituse ja kohtlemisega kasvab ning kõrge abivajadusega kannatanud jõuavad neile vajalike teenuste või toetusmeetmeteni.

Korduvkuritegevuse vähendamine

 • Prioriteetsete kuritegude tõhusaks ja tulemuslikuks lahendamiseks tagame spetsialiseerumise ja erikoolituse ning tõhusa koostöö uurimisasutustega.
 • Vähendame pikkade menetluste arvu ning menetluspikkust kahtlustatava jaoks kohtueelses menetluses.
 • Rikastumise eesmärgil toime pandud kuritegude puhul rakendame esmajärjekorras toimepanija mõjutamist läbi kriminaaltulu konfiskeerimise ning tsiviil- ja riiginõuete tagamise.
 • Analüüsime menetlus- ja karistuspraktikat prioriteetsetes valdkondades ning tagame läbi ühtse praktika isikute võrdse ja mõjusa kohtlemise üle Eesti.
 • Kahtlustavate ja süüdistatavate mõjutamisel soosime vastutuse võtmist kuriteo tagajärgede eest kannatanu või ühiskonna ees. Vastavalt teo toimepanija riskidele ja vajadustele kasutame karistuslikke meetmeid, sotsiaalprogramme ja ravikohustusi.

Tulemus

 • Tugevneb seos teo ja tagajärje vahel.
 • Vähenevad praktikaerinevused riigis ja arvestatakse enam toimepanija individuaalseid riske ning vajadusi, mis suurendab kohtlemise legitiimsust ning aitab kaasa retsidiivsuse vähenemisele.

Olla aktiivne ja koostööle suunatud organisatsioon

 • Loome ja arendame kogukonnaprokuröri institutsiooni, mis aitab prokuratuuril olla kogukonnas senisest aktiivsem partner turvalisuse loomisel.
 • Spetsialiseerumist eeldavates valdkondades arendame oma erialast kompetentsi, osaleme ennetustegevuses ning suurendame koostööpartnerite ja erialaorganisatsioonide kaasamist.
 • Tõstame elanikkonna teadlikkust kohtueelsest menetlusest ja prokuratuuri tegevusest läbi menetlus- ja kohtlemispraktika selgitamise keskendudes riiklikele ja kogukondlikele prioriteetidele. Kriminaalasjade kajastamisel teeme koostööd teiste menetlusasutustega, lähtume avalikust huvist, süütuse presumptsioonist ning vajadusest tagada kõigi osapoolte õigused.
 • Kuritegevusvastase tegevuse ekspertidena panustame aktiivselt kriminaalpoliitika kujundamisse ning sidusvaldkondade töösse.
 • Panustame riigi julgeoleku tagamisse läbi õigusriigile kohaste kriminaalmenetluslike vahendite kohaldamise ja arendamise.

Tulemus

 • Elanikkonna teadlikkus prokuratuuri tegevusest kasvab.
 • Suureneb prokuratuuri usaldusväärsus nii elanikkonna kui partnerite silmis.

Olla atraktiivne tööandja

 • Pakume huvitavat ja tähendusrikast tööd, millega saab panustada ühiskonna turvalisusesse ja õigusriigi püsimisse.

 • Töötame inimeste pühendumise nimel, et töö prokuratuuris pakuks väljakutset ning ülesannete mitmekülgsus toetaks igaühe isiklikku arengut.

 • Loome digitaalseid töövõimalusi, paindlikke töötingimusi ning võimalusi organisatsioonisiseseks liikumiseks.

 • Arendame toetavat töökeskkonda ja juhtimiskultuuri, mis põhinevad organisatsiooni väärtustel, juhtide hindamisel ja arengu toetamisel.

 • Hea töö eest maksame konkurentsivõimelist palka, prokuröride sõltumatust tagame läbi seadusega tagatud töötasu ja sotsiaalsete garantiide süsteemi.

Tulemus

 • Prokuratuuri töötajad hindavad oma tööle pühendumist, töö mõttekust ja töökoha sotsiaalset kliimat kõrgelt.
 • Vabatahtlik personalivoolavus ja haiguspäevade arv on madalad, konkursid vabadele ametikohtadele kõrgetasemelised ning prokuratuuri positsioon valdkonna atraktiivsete tööandjate seas on kõrge.