Kuriteos süüdistatav

Süüdistatav on isik, kellele on esitatud süüdistus teatud kuriteo toimepanemises ning kelle kohta on prokuratuur koostanud süüdistusakti.

Alles siis, kui prokuratuur on pärast kahtlustatava kriminaaltoimiku tutvustamist veendunud, et kõik kohtulikuks uurimiseks vajalikud tõendid on kogutud, koostab ta süüdistusakti ja muudab sellega kahtlustatava süüdistatavaks. Lisaks võib süüdistusakti esitada kiirmenetluses või sõlmida kokkuleppel kokkuleppementluses.

 • Süüdistatav, kelle suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, on süüdimõistetu.
 • Süüdistatav, kelle suhtes on jõustunud õigeksmõistev kohtuotsus, on õigeksmõistetu.

Süüdistataval on kahtlustatava õigused ja kohustused. Lisaks on tal õigus tutvuda kaitsja vahendusel kriminaaltoimikuga ja võtta osa kohtulikust arutamisest. 

Õigused

 • teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest,
 • teada, et tema ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu,
 • kaitsja abile,
 • kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta,
 • kaitsja juuresolekul olla üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja äratundmiseks esitamisel,
 • osaleda vahistamistaotluse arutamisel kohtus,
 • esitada tõendeid,
 • esitada taotlusi ja kaebusi,
 • tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse,
 • anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta kokkuleppemenetluse kokkulepe.

Kohustused

 • ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel,
 • osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.