Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas 27.05.2020 välja avaliku konkursi ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale asukohaga Narvas määratud ajaks. Ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus. 

Ringkonnaprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses;

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;

4) on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

Ringkonnaprokuröri minimaalne kuupalgamäär on 3963,75 eurot.
 
 
Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 16.06.2020 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:
 
1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);
 
2) elulookirjeldus (CV);
 
3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);
 
4) huvide deklaratsioon seisuga 01.04.2020 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);
 
5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);
 
6) prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus;
 
7) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Ringkonnaprokuröriks väljavalitud isikute eksamitulemused kehtivad kuni 27.05.2021.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „ringkonnaprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee  hiljemalt 16. juuniks. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 22. juunil 2020. Täiendav info: Birgit Roht, tel 613 9422

 

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon