Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas 06.03.2020 välja avaliku konkursi:

  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Narvas määramata ajaks. Ametikoht kuulub täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus;
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Jõhvis või Rakveres määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni)
  • kuuele Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni). Kolm ametikohta kuuluvad täitmisele ametikohtade võimalikul vabanemisel tulevikus.

Abiprokurör täidab seadusega prokurörile pandud ülesandeid kõrgemalseisva prokuröri juhendamisel.

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni, (või tal on omandamisel magistrikraad eeldatava lõpetamisajaga kevad/suvi 2020);

2) oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega.

 

Abiprokuröri minimaalne kuupalk on 2202 eurot.

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 22.03.2020 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus;

2) kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

3) elulookirjeldus (CV);

4) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta);

5) huvide deklaratsioon seisuga 01.02.2020 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

6) tunnistuse või diplomi koopia magistrikraadi kohta (koos akadeemilise õiendiga);

7) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Kandidaatidel on võimalus töökoha asukoha osas teha komisjonile täpsustusi kuni eksami suulise vooruni.

Abiprokuröriks väljavalitud isikute eksamitulemused kehtivad kuni 06.03.2021.

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „abiprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee  hiljemalt 22. märtsiks. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 24. märtsil 2020. Täiendav info: Birgit Roht, tel 613 9422

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon