Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas 30.07.2021 välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Jõhvis määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni)
  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale asukohaga Rakveres määramata ajaks

 

Abiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses 

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega

 

Abiprokuröri ametipalk katseajal on 2013,59 eurot.

 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 15.08.2021 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

2) elulookirjeldus (CV);

3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

4) huvide deklaratsioon seisuga 01.07.2021 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

6) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Abiprokuröriks väljavalitud isikute eksamitulemused kehtivad kuni 30.07.2022.

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „abiprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee  hiljemalt 15. augustil. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 17. augustil 2021. Täiendav info: Birgit Roht, tel 5696 5229

 

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon