Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

 

Riigi peaprokurör kuulutas 21.09.2022 välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele: 

  • ühele Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale (asukohaga Narvas) määratud ajaks
  • neljale Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale (asukohaga Tallinnas) määratud ajaks. Kolm ametikohta kuuluvad täitmisele ametikoha võimalikul vabanemisel tulevikus
  • ühele Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri ametikohale (asukohaga Võru, Põlva ja Valga) määramata ajaks

Ringkonnaprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses;

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;

4) on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

Ringkonnaprokuröri ametipalk on 4345,32 eurot.

 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 09.10.2022 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

2) elulookirjeldus (CV);

3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

4) huvide deklaratsioon seisuga 01.09.2022 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

6) prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus;

7) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „ringkonnaprokurör“ saata aadressil [email protected]  hiljemalt 9.oktoobril. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 11.oktoobril 2022. Täiendav info: Birgit Roht, tel 5696 5229.

 

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon