Nõuded prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Vastavalt Prokuratuuriseadusele võib prokuröri abi ametikohale kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab kõrgharidust;

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega.

 Konkursi läbimiseks tuleb kandidaadil sooritada eksam ja vestlus. Eksam koosneb reeglina* kirjalikust ja suulisest osast. Eksami kirjalikus osas peab kandidaat lahendama 2 kaasust või situatsiooniülesannet. Eksami suulises osas kontrollitakse kandidaadi teoreetilisi teadmisi ja vestluse raames hinnatakse isiksuseomadusi.

 * Tulenevalt konkreetse prokuröri abi ametikoha teenistuskohustustest võib riigi peaprokurör kooskõlastatult komisjoniga täiendada ja konkretiseerida konkursi läbiviimisel prokuröri abi ametikohale esitatavaid nõudeid. Informatsioon konkursinõuete kohta avaldatakse konkursiteadaandes.

Ringkonnaprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) on omandanud akadeemilise õppe õigusteaduse akrediteeritud õppekava kohase hariduse;

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;

4) on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

  Kandideerimiseks prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjonile esitatavad dokumendid:

1) kirjalik avaldus;

2) elulookirjeldus;

3) omakäeline kinnitus selle kohta, et kandidaat vastab teenistusse astumiseks seaduses sätestatud nõuetele;

4) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

5) ametiisikule ettenähtud majanduslike huvide deklaratsioon kandideerimisele eelneva kuu esimese kuupäeva seisuga (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta);

6) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta;

7) ametniku teenistuslehe koopia (kes on või on varem olnud avalikus teenistuses);

8) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

Prokuröriks nimetamine

 Eriasjade prokuröri, ringkonnaprokuröri ning prokuröri abi nimetab ametisse riigi peaprokurör prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni ettepanekul.

Prokuröriks ei või nimetada isikut:

1) kelle kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikult toimepandud kuriteo eest;

2) kes on vabastatud avalikust teenistusest distsiplinaarsüüteo eest;

3) kes on välja heidetud Eesti Advokatuurist või tagandatud notari ametist;

4) kes on lähedases suguluses (vanem, vend, õde, laps) või hõimluses (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps) prokuröriga, kellele ta vahetult allub;

5) kes oma tervise tõttu ei saa prokurörina töötada. Kahtluse korral määrab isiku tervisliku seisundi kindlaks arstlik komisjon.

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded on kinnitatud Justiitsministri määrusega nr 45 (RT I, 29.05.2013, 45 või https://www.riigiteataja.ee/akt/129052013045) ning Prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeedi vorm on kinnitatud Justiitsministri määrusega nr 55 (RTL 2001, 89, 1249 või http://www.prokuratuur.ee/et/personal/prokuroriks-kandideerijale).