Nõuded prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Vastavalt Prokuratuuriseadusele võib abiprokuröri ametikohale kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab kõrgharidus õigusteaduses;

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega.

Konkursi läbimiseks tuleb sooritada eksam, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksami kirjalikus osas kontrollitakse kandidaadi oskusi kahe situatsiooniülesande (kaasuse) lahendamisel. Ülesanded tuleb lahendada kehtivast seadusandlusest lähtuvalt ning nende lahendamiseks on aega 5 tundi. Ülesannete lahendamisel võib kasutada õigusakte, mis antakse komisjoni poolt.

Eksami suulises osas kontrollitakse kandidaadi teadmisi ning vastavust justiitsministri 28.05.2013 määruse nr 19 „Prokuröride konkursi korraldamise ning konkursil osalejatele ja ametisse nimetatavatele prokuröridele esitatavad nõuded“ § 4 nimetatud valdkondades ja nõuetes.

Ringkonnaprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses;

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;

4) on töötanud ühe aasta prokurörina või kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest.

Konkursil kandideerimiseks tuleb prokuröride konkursikomisjonile esitada järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus;

2) kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

3) elulookirjeldus (CV);

4) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet ;

5) huvide deklaratsioon

6) tunnistuse või diplomi koopia magistrikraadi kohta (koos akadeemilise õiendiga);

7) prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus (ringkonnaprokuröriks kandideerimise puhul);

8) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

Prokuröriks nimetamine

Abiprokuröri ja ringkonnaprokuröri nimetab ametisse riigi peaprokurör prokuröride konkursikomisjoni ettepanekul.

Prokuröriks ei või nimetada isikut:

1) kelle kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikult toimepandud kuriteo eest;

2) kes on vabastatud avalikust teenistusest distsiplinaarsüüteo eest;

3) kes on välja heidetud Eesti Advokatuurist või tagandatud notari ametist;

4) kes on lähedases suguluses (vanem, vend, õde, laps) või hõimluses (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps) prokuröriga, kellele ta vahetult allub;

5) kes oma tervise tõttu ei saa prokurörina töötada. Kahtluse korral määrab isiku tervisliku seisundi kindlaks arstlik komisjon.

Avalikud konkursid prokuröri ametikohale kuulutatakse välja Ametlikes Teadaannetes ning Prokuratuuri koduleheküljel.

Täpsem info:

Prokuröride konkursi korraldamise ning konkursil osalejatele ja ametisse nimetatavatele prokuröridele esitatavad nõuded

Prokuratuuriseadus