Riigikohtu otsus kergendas 58 süüdimõistetu karistust

PrintPDF

Prokuratuur esitas kohtutele taotlused 58 inimese karistusest vabastamiseks või selle kergendamiseks, sest neile kriminaalkoodeksi järgi mõistetud reaalne vabadusekaotus ületab praegu kehtivas karistusseadustikus vastava kuriteokoosseisu eest ette nähtud karistuse ülemmäära.

Riigikohus tegi kevadel lahendi Sergei Brusilovi kohtuasjas ning tunnistas selles Karistusseadustiku rakendamise seaduse vastuolus olevaks Põhiseadusega, kuna seadustik ei näinud ette vabadusekaotust kandva isiku karistuse vähendamist karistusseadustiku eriosa vastavas paragrahvis sätestatud vangistuse ülemmäärani.
Enamus isikuid, kelle osas on taotlus karistuse ümbervaatamiseks esitatud, kannab praegu karistust raske kehavigastuse tekitamise või varavastaste kuritegude eest.
Nende isikute väljaselgitamiseks, kes tuleks karistusest vabastada või kellele tuleks uus liitkaristus mõista, vaatas prokuratuur läbi 1569 isiku toimikud.
Kõige enam, ligi tuhat kriminaalasja, vaatas läbi Harju prokuratuur, kus tehti ka 40 taotlust karistuste ümbervaatamiseks kohtus.