Riigi peaprokuröri sõnul tuleb tagada mõistlik tasakaal kannatanute ja kahtlustatavate õiguste vahel

PrintPDF

Täna andis riigi peaprokurör Lavly Perling Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta.

Ülevaade Riigikogu põhiseaduskomisjonile toob välja koondstatistika prokuratuuri tegevuse kohta ning keskendub kolmele 2016. aastal aktuaalsele teemale: menetluskiiruse muutumine kohtueelses menetluses, kõikide menetlusosaliste põhiõiguste parem tagamine ning kuritegude toimepanijate tõhusam mõjutamine. „Tõhus kriminaalmenetlus toob õigusrahu, loob usaldust riigi õigussüsteemi vastu ning täidab ühiskonna ootusi mõjuva ja õiglustundele vastava karistuse osas,“ selgitas peaprokurör.
2016. aastast väärivad esiletõstmist juhtumid, kus prokuratuur esindas edukalt riiklikku süüdistust nii riigivastastes kuritegudes, rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega seotud inimkaubanduse ja maksukuritegude juhtumites, esimeses terrorismikuriteos ja rahvusvahelises investeerimiskelmuse juhtumis. Rahvusvaheline koostöö, mis on tänases Eesti prokuratuuris igapäevaelu loomulik osa, saab järgnevate aastate jooksul uued väljakutsed nii loodava EPPO (European Public Prosecutor Office) käivitamise kui ka EIO (European Investigation Order) rakendamise kaudu. 
     
Kiire ja tõhus kriminaalmenetlus, kannatanute õiguste senisest suurem kaitsmine ja nendega personaalsem tegelemine ning kurjategijate tõhusam mõjutamine lisaks karistusele ka erinevate ravivõimaluste ja sotsiaalprogrammide kaudu on märksõnad, mis peavad olema tänapäevase kriminaalmenetluse lahutamatuteks osadeks. Seadusi luues ja rakendades tuleb alati tagada mõistlik tasakaal, pidades silmas, et kahtlustatavate põhiõiguste kaitse kõrval oleks võimalik raskete kuritegude edukas menetlemine ja säiliks õigusrahu kannatanutele ning turvatunne kõikidele ühiskonnaliikmetele.