Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Isik, kes kandideerib riigiprokuröri ametikohale peab vastama Prokuratuuriseaduse § 15 ja „Prokuröride konkursi korraldamise ning konkursil osalejatele ja ametisse nimetatavatele prokuröridele esitatavad nõuded“ § 6 esitatud nõuetele.

 

Prokuröri konkursil kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid:

  1. kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise;
  2. elulookirjeldus (CV);
  3. prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet;
  4. huvide deklaratsioon seisuga 1. september 2018;
  5. tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);
  6. prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus.

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon