Prokuröriks kandideerijale

PrintPDF

Riigi peaprokurör kuulutas 16.12.2020 välja avaliku konkursi ühele Riigiprokuratuuri riigiprokuröri ametikohale asukohaga Tallinnas määratud ajaks (asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni).

Riigiprokuröri põhiülesandeks on majanduskuritegude menetlemine ning Danske panga menetlusega tegeleva riigiprokuröri toetamine selle menetluse juhtimisel.

Riigiprokuröri ametikohale võib kandideerida teovõimeline vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes:

1) omab magistrikraadi õigusteaduses või sellele vastavat kvalifikatsiooni;

2) valdab eesti keelt kõrgtasemel;

3) on kõrgete kõlbeliste omadustega ning vajalike võimete ja isikuomadustega;

4) on vähemalt kaks aastat töötanud juriidilist kõrgkvalifikatsiooni nõudval töökohal

5) on hea suhtlemis- ning eneseväljendusoskusega ning valmis enda seisukohti selgitama menetlusosalistele ja avalikkusele

6) on valmis otsustama ja vastutama enda juhitud menetluse eest, initsiatiivikas ja hea pingetaluvusega

7) tunneb rahvusvahelise koostöö põhimõtteid ning on valmis neid rakendama

 

Riigiprokuröri ametipalk on 4530 eurot.

 

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 10.01.2021 prokuröride konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad isiku teenistusse võtmise (võib olla avalduse tekstile juurde kirjutatud);

2) elulookirjeldus (CV);

3) prokuröriteenistusse kandideeriva isiku ankeet (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter tühjaks jätta);

4) huvide deklaratsioon seisuga 01.12.2020 (kui andmed mõne punkti kohta puuduvad, siis tuleb kirjutada „ei ole“ või kriipsutada lahter läbi, mitte lahter  tühjaks jätta. Deklaratsiooni esitamine on kohustuslik kõigile kandidaatidele);

5) tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta (koos akadeemilise õiendiga);

6) prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamus;

7) muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajalikuks peab.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „riigiprokurör“ saata aadressil personal@prokuratuur.ee  hiljemalt 10. jaanuaril. Komisjoni koosolek ja dokumendivoor toimub 11.jaanuaril 2021. Täiendav info: Birgit Roht, tel 5696 5229.

Prokurörikonkursil esitamiseks vajalikud dokumendid:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Isikuankeedi vorm

Huvide deklaratsioon