Dokumentide vastuvõtmine prokuratuuris

PrintPDF

 

Prokuratuurile esitatakse dokumente üldreeglina vabas vormis, lähtudes märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest ning avaliku teabe seaduse nõuetest. Avalduse koostamisel võib kasutada allolevaid vorme:

 Avaldus Riigiprokuratuurile (eesti)

Avaldus Riigiprokuratuurile (eesti-inglise)

 Avaldus Riigiprokuratuurile (eesti-vene)

 Avaldus Lõuna Ringkonnaprokuratuurile (eesti)

Avaldus Lõuna Ringkonnaprokuratuurile (eesti-inglise)

 Avaldus Lõuna Ringkonnaprokuratuurile (eesti-vene)

 Avaldus Lääne Ringkonnaprokuratuurile (eesti)

Avaldus Lääne Ringkonnaprokuratuurile (eesti-inglise)

 Avaldus Lääne Ringkonnaprokuratuurile (eesti-vene)

 Avaldus Põhja Ringkonnaprokuratuurile (eesti)

Avaldus Põhja Ringkonnaprokuratuurile (eesti-inglise)

 Avaldus Põhja Ringkonnaprokuratuurile (eesti-vene)

 Avaldus Viru Ringkonnaprokuratuurile (eesti)

Avaldus Viru Ringkonnaprokuratuurile (eesti-inglise)

 Avaldus Viru Ringkonnprokuratuurile (eesti-vene)

 Asjaajamiskeel

Asjaajamiskeel on vastavalt keeleseaduse § 3 lg 1 eesti keel. Kui avaldus, taotlus või muu dokument on võõrkeelne, on prokuratuuril õigus nõuda dokumendi esitajalt dokumendi tõlget eesti keelde, välja arvatud keeleseaduse § 10 sätestatud juhul.

 Dokumentide  edastusviis

Võimaluse korral palume esitada ühe asja kohta käivad dokumendid vaid ühel viisil, st kas elektrooniliselt või paberil. Kui see ei ole võimalik, tuleb elektroonilised ja paberdokumendid esitada võimalikult ühel ajal ja tähistada nii, et neid on võimalik omavahel kokku viia. Vastasel korral võib prokuratuur leida, et osa ettenähtud andmeid on puudu ning  asja sisuline läbivaatamine lükatakse edasi.

 Delikaatseid või eraelulisi andmeid sisaldava teabe nõudmine

Kui taotletakse teavet, milles sisalduvad teabenõudja või kolmandate isikute delikaatsed või eraelulised isikuandmed, tuvastab Prokuratuuri ametnik kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel või digitaalallkirja kehtivuskinnitust kontrollides teabenõudja isiku, nagu avaliku teabe seaduse § 14 lg 2 ette näeb.  Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto ja allkiri.

 E-posti teel saadetavad pöördumised

 E-posti teel saadetavad pöördumised (kaebused, märgukirjad, selgitustaotlused jne) peavad olema digitaalselt allkirjastatud ning need saadetakse aadressil: 

Riigiprokuratuur [email protected]

Lõuna Ringkonnaprokuratuur [email protected]

Lääne Ringkonnaprokuratuur [email protected]

Põhja Ringkonnaprokuratuur [email protected]

Viru Ringkonnaprokuratuur [email protected]

 Digitaalselt allkirjastatud dokumentide esitamisel tuleb meeles pidada:

  •  e-kirja mahupiiriks on 14 megabaiti, seda ületav kiri poolitatakse;
  • digitaalallkirjastamiseks tuleb kasutada AS Sertifitseerimiskeskuse tarkvara Digidoc Client;
  • dokument peab olema formaadis txt (Text), rtf (Rich Text Format) või pdf (Portable Document Format);
  • dokument peab olema loetav Adobe Readeri või Microsoft Wordi tarkvara abil.