Rahvusvaheline koostöö

PrintPDF

Euroopa Komisjoni projekt„Justiitsprofessionaalide pädevuse parandamine majandus- ja finantskuritegude tõkestamisel ja avastamisel Balti riikides  JUST-JTRA-EJTR-AG-2019

 Eurojust

Euroopa Liidu üksus Eurojust loodi 2002. aastal eesmärgiga tõhustada liikmesriikide õigusasutuste vahelist koostööd raskete kuritegude, sh organiseeritud kuritegevus uurimisel. Riigiprokurör Laura Vaik on Eesti esindaja Eurojusti juures 2019. aastast.

Tema eelkäija oli Raivo Sepp, kes esindas Eestist Eurojusti juures 2004. aastast, septembrist 2007 oli Raivo Sepp Eurojusti asepresident.

IAP (International Association of Prosecutors)

Eesti prokuratuur liitus 2004. aastal Rahvusvahelise Prokuröride Assotsiatsiooniga (IAP). See on ülemaailmne prokuröride foorum, mille eesmärkideks on:

  • vahetada kogemusi liikmesriikide vahel kriminaalsüüdistuse esitamisel;
  • arendada ühtseid, kõrgeid standardeid seaduse rakendamisel;
  • tugevdada prokuröride koostööd võitluses organiseeritud kuritegevusega, sh: tugevdada koostööd süütõendite kogumisel ja informatsiooni vahetamisel;
  • arendada prokuröride otsekontakte kahepoolse igapäevase koostöö tugevdamiseks.

Koostöö raames korraldatakse töökohtumisi valdkonniti spetsialiseerunud prokuröridele. Riikide peaprokurörid kohtuvad aastakonverentsidel.

EJN (European Judicial Network)

Prokuratuur on kontaktisikuks Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus kriminaalasjades (EJN), mis loodi 1998. aastal, et tõhustada EL liikmesriikide vahelist koostööd õigusabi valdkonnas võitluses rahvusvahelise kuritegevusega. Prokuratuur on koos Justiitsministeeriumi ja Keskkriminaalpolitseiga EJN kontaktasutus.

EJTN (European Judicial Training Network)

Euroopa Justiitskoolitusvõrgustik loodi 2000. aastal eesmärgiga tugevdada EL liikmesriikide vahelist koostööd kohtunike, prokuröride ja kohtutöötajate koolitamisel. Prokuratuur osaleb EJTN koostöös vaatlejaliikmena alates 2004. aastast.

OLAF (European Anti-Fraud Office)

Prokuratuur teeb koostööd ka Euroopa Komisjoni Pettuste Vastu Võitlemise Ametiga OLAF, mille missiooniks on eelkõige tugevdada võitlust pettuse, korruptsiooni ja seadusvastase tegevuse vastu, mis kahjustab Euroopa Liidu finantshuve.

CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network)

Prokuratuur osaleb 2004. aastal loodud CARIN koostöövõrgustiku töös, mille eesmärk on edendada liikmesriikide vahelist koostööd illegaalselt saadud vara avastamiseks, arestimiseks ja konfiskeerimiseks.

MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of
Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)

MONEYVAL on ekspertkomitee, mis hindab rahapesu tõkestamise alaste meetmete rakendamist nendes Euroopa Nõukogu liikmesriikides, kes ei ole FATF (http://www.fatf-gafi.org/ ) liikmed. Eesti on MONEYVAL alaline liige.

Eesti prokuratuur teeb tihedat koostööd ka teiste Läänemeremaade prokuratuuridega. Koostöö sai alguse 1997. aastal. Koostöös osalevad Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Saksamaa ja Poola. Koostöö raames toimub kord aastas peaprokuröride aastakonverents ning moodustatud on ekspertgrupid aktuaalsete probleemide lahendamiseks: 

  •  Vastastikkuse õigusabi osutamise ja isikute väljaandmise ekspertgrupp (Expert Group on Extradition and Mutual Legal Assistance)
  •  Naiste ning laste kaubanduse ja seksuaalse ahistamise ekspertgrupp (Expert Group on Trafficking in and Sexual Abuse of Women and Children)
  •  Keskkonnakuritegude ekspertgrupp (Expert Group on Environmental Crimes)

 Mitteametlik koostöövõrgustik ENVICRIMENET

 Võrgustik loodi 2011. aastal eesmärgiga teha koostööd keskkonnakuritegude uurimisel. Koostöövõrgustikku kuuluvad Euroopa Liikmesriikide prokurörid ning uurimisasutuste esindajad.  Eesti poolsed kontaktasutused on prokuratuur ning Keskkonnainspektsioon.