Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

PrintPDF

 Prokuratuuri tegevus ja dokumentatsioon on avalik seadustega sätestatud ulatuses.  Üldhuvitavad materjalid on avaldatud Prokuratuuri veebilehel,  ülejäänutega on vajaduse korral võimalik tutvuda teabenõude esitamisega.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Püüame tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Teie eraeluline teave võib meie asutusse sattuda näiteks siis, kui meile kirjutate või olete kriminaalmenetluse osapooleks – palun tutvuge võimalustega,  kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saada võivad.

 Pöördumistele (nt selgitustaotlus, märgukiri, avaldus, kaebus ja teabenõue) vastamine

Teie isikuandmeid kasutame pöördumise lahendamiseks ja Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile pöördumise, millele vastamine on prokuratuurivälise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame ka Teile.

Kirjavahetuse andmestik on Asjaajamiskorra ühtsete aluste § 23 kohaselt nähtav prokuratuuri dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Isikukoode me ei avalda ja samuti mitte täpseid aadressiandmeid (märgime kas linna või maakonna nimetuse või konkreetset aadressi näitamata „e-posti aadressilt/aadressile“) Pealkirjaks näitame reeglina „Kaebus“, „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“,  „Teabenõue“ vms. Täpsem pealkiri on näha üksnes prokuratuurisiseselt. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Juurdepääsupiirangust sõltumata väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Menetlusdokumentide osapooltele kättetoimetamine toimub:

 • e-posti teel (reeglina me e-kirju ei krüpteeri);
 • posti teel liht- või tähitud kirjana (postirisk on postiteenuse osutajal ning kirja saajal);
 • faksi teel (üldjuhul isiku soovil).

 Kasutame kättetoimetamisel aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

 Kriminaalmenetlus

Kriminaalmenetluse läbiviimist reguleerib kriminaalmenetluse seadustik.  Valdav osa menetlusdokumentidest salvestatakse e-toimiku süsteemi ja avalikus dokumendiregistris neid ei kajastata.

Kriminaalmenetluse käigus prokuratuurile teatavaks saanud andmed avaldame teistele menetlusosalistele, sh andmevahetuseks teiste asutustega ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja menetlemiseks ja lahendamiseks vajalik.

Prokuratuuri dokumendiregistris märgime kriminaalmenetluses eraisikutega peetava kirjavahetuses dokumendi saaja/saatja üksnes initsiaalidega, mitte nimega. Sellisel dokumentatsioonil on sarjapiirang – teabenõude esitamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Kriminaalmenetluse dokumentide juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Reeglina tuleneb kriminaalmenetluse kestel dokumentidele juurdepääsupiirang AvTS § 35 lg 1 punktist 1, mille kohaselt on kogu menetluse käigus kogutud teave AK.

Kui kriminaalmenetlus lõpetatakse KrMS § 202 või § 203 alusel, avaldatakse määrus pdf-formaadis prokuratuuri dokumendiregistris. Enne avalikustamist: asendatakse kahtlustatava ja teiste isikute, sh juriidiliste isikute, nimi ja isikuandmed initsiaalide või tähemärkiga ja isikute elukohti ei avalikustata.

 Tööle kandideerimine

 • Info vabade ametikohtade kohta,  samuti prokuröriks või praktikakohale kandideerijatele on kättesaadav Prokuratuuri veebilehel;
 • Lähtume kandideerija enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest ja eeldame, et kandideerija poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • Kandideerijal on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ja õigus nende andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid.  Teiste kandideerijate andmeid ei avaldata;
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame 5 aastat;
 • Kandideerijate andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 Veebilehe  külastamine

Prokuratuuri veebilehe külastajate kohta informatsiooni ei koguta ja nende andmeid ei avaldata.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on kirjaliku allkirjastatud taotluse alusel õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame Avaliku teabe seaduse § 25 lg 2 kohaselt alates 21. leheküljest paljundustasu 0,19 eurot lehekülje eest.

Andmetega tutvumisest võime keelduda juhul,  kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.